Reklamace

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v naší provozovně

K + V Interier s.r.o.

Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04

Když se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme, zašlete zboží na níže uvedenou adresu.

K + V Interier s.r.o.

Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný Formulář pro uplatnění reklamace.

  Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou židle určeny k užívání v jednosměnném provozu. Na poškození židle vlivem nedodržení tohoto ustanovení se nevztahuje případná reklamace.
  Poškození zboží vlivem častého používání - jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Jak postupovat

Když je přijaté zboží poškozené:

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím,  pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat naši společnost na tel.: 608 333 680, nebo emailu: sh@kvi.cz.

(provozní doba je každý všední den 8:00-12:00, 12:30-17:00h)

Když zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu:

Prosím, informujte nás o tom bezodkladně emailem na sh@kvi.cz nebo telefonicky na tel.: 608 333 680

(provozní doba je každý všední den 8:00-12:00, 12:30-17:00h)

Když výrobek po nějaké době vykazuje vady:

Prosím, informujte nás o tom bezodkladně emailem na sh@kvi.cz nebo telefonicky na tel.: 608 333 680

(provozní doba je každý všední den 8:00-12:00, 12:30-17:00h)

Lhůta pro vyřízení reklamace

Budeme se snažit, aby reklamace byla vyřízena v co nejkratší době (max. 30 dní)

Případné náklady spojené s dopravou zboží zpět do naší provozovny nebo výdejního místa vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s námi bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do naší provozovny na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou montáží apod.)
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši zboží, např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

V případě neopravitelné závady s Vámi dořešíme, zda-li budete požadovat vrácení peněz, nebo výměnu za nový kus.

Reklamované zboží, prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho případnému dalšímu poškození během přepravy.


Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího K + V Interier s.r.o., IČ 62502956, DIČ CZ62502956, se sídlem Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 4666 jako prodávající (dále jen „K + V Interier“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od K + V Interier.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout K + V Interier potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje K + V Interier ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, datum prodeje).

Na výslovnou žádost kupujícího K + V Interier poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, K + V Interier v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu K + V Interier zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží minimálně 24 měsíců;
 • u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
 • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících (nebo letech) je uvedena u každého zboží v e-shopu prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak. Tedy prvních 12 měsíců od prodeje je na prodávajícím dokázat, že produkt nebyl při prodeji vadný, ale poškodil jej spotřebitel (kupující).

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit nesrovnalosti na e-mail sh@kvi.cz, nebo pomocí kontaktů na webu prodávajícího. Dále K + V Interier v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však K + V Interier možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Pro uplatnění reklamace může kupující využít Formulář pro uplatnění reklamace dostupný na webu prodávajícího.

Kupující může reklamaci uplatnit na prodejně prodávajícího:

K + V Interier s.r.o.
Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04

Dále je možné reklamované zboží odeslat na náklady kupujícího na adresu prodávajícího:

K + V Interier s.r.o.
Mikuláše z Husi 766/39 České Budějovice, 370 04

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).

Dále K + V Interier doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, tel. číslo, email). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž K + V Interier doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

K + V Interier příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Kompatibilita

K + V Interier garantuje pouze plnou kompatibilitu příslušenství v rámci dodávek jednoho výrobce.

4. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a K + V Interier výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

5. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady K + V Interier doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

Kupující tímto bere na vědomí, že K + V Interier zajišťuje také záruční i pozáruční opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je K + V Interier oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

6. Odmítnutí přijetí do reklamace

a) pro znečištění zboží

K + V Interier má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou silně znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady K + V Interier vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

K + V Interier vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace K + V Interier upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si K + V Interier právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může K + V Interier či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle K + V Interier nebo jako dokument na www.kvi.cz.

Důležitý dokument ke stažení

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace 32.38 KB