Přihlášení Registrace

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost K + V Interier s.r.o., IČ 62502956, DIČ CZ62502956, se sídlem Pražská tř. 1813/3 České Budějovice, 370 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 4666 jako prodávající (dále jen „K + V Interier“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o K + V Interier jsou uvedeny na webové stránce www.kvi.cz v sekci „Kontakt“. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s K + V Interier nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce K + V Interier, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. K + V Interier nebo smluvních partnerů K + V Interier, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

K + V Interier sděluje, že


1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, K + V Interier si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od K + V Interier, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném K + V Interier uváděny včetně i bez DPH, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů (čtrnácti dnů), která běží, jde-li o

i.  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
ii.  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
iv. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla K + V Interier, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách K + V Interier;
 

5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o poskytování služeb, které K + V Interier splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli K + V Interier a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
iv. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
7. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
8. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu K + V Interier, přičemž registrovaní uživatelé K + V Interier mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy


Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném K + V Interier tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník K + V Interier, ať už přímo na pobočce nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky K + V Interier, za případné chyby při přenosu dat K + V Interier nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy K + V Interier neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.


Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP K + V Interier. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

2. Dodání předmětu koupě


Kupní smlouvou se K + V Interier zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí K + V Interier kupní cenu.
K + V Interier si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.
K + V Interier Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
K + V Interier splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li K + V Interier věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, K + V Interier odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li K + V Interier větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
K + V Interier odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí K + V Interier věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří K + V Interier věc pro přepravu.

 

3. Přechod nebezpečí škody


Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou K + V Interier způsobila porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní K + V Interier umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže K + V Interier škodu způsobila porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

4. Odpovědnost K + V Interier


K + V Interier odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména K + V Interier odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které K + V Interier nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití K + V Interier uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř měsíců) od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 

a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.


Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.


Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.


Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.


Má-li věc vadu, z níž je K + V Interier zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


5. Podstatné porušení smlouvy


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. na odstranění vady opravou věci;
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d. odstoupit od smlouvy.


Kupující sdělí K + V Interier, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu K + V Interier; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li K + V Interier vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu K + V Interier nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že K + V Interier nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


6. Nepodstatné porušení smlouvy


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může K + V Interier dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může K + V Interier odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li K + V Interier vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu K + V Interier.


7. Porušení smlouvy obecně


Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující K + V Interier na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 (dvou let) po odevzdání věci.


8. Záruka za jakost


Zárukou za jakost se K + V Interier zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než K + V Interier, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, kdy zákazník objednal zboží prostřednictvím internetového obchodu a zboží mu bylo zasláno přepravní službou nebo jinak doručeno prodávajícím.
K + V Interier umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak K + V Interier potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.


Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:
K + V Interier s.r.o., Pražská tř. 1813/3 České Budějovice, 370 04,


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá K + V Interier bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od K + V Interier obdržel, a to na své náklady.


Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.


Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, K + V Interier doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení - zboží doručit na adresu K + V Interier spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.


Spotřebitel odpovídá K + V Interier pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je spotřebitel povinen prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.


Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
Pokud to již není možné (např. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud bude zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, má prodávající právo kupujícímu účtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Výše nákladů na uvedení zboží do původního stavu: sazba 450,-Kč bez DPH za 1 hodinu práce + další skutečné náklady na pořízení originálních dílů a částí, které chybí, jsou neúplné nebo poškozené.
Výše těchto nákladů bude odečtena od kupní ceny, která má být v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu K + V Interier bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce K + V Interier, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, K + V Interier však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.


Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy se v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na:


•             poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•             dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•             opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•             dodávky zboží, které bylo speciálně upravené nebo vyrobené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 

2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech:
•             zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
•             dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 60 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

3. Odstoupení v ostatních případech


Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující K + V Interier, co ještě vrátit může, a dá K + V Interier náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání).


Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

Problematiku ochrany osobních údajů řeší samostatný dokument „Zásady ochrany osobních údajů“.


V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


K + V Interier může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, K + V Interier pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


K + V Interier si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat K + V Interier.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.kvi.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci K + V Interier nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.


Provozní doba „kamenné“ prodejny
Pražská tř. 1813/3 České Budějovice, 370 04
Po - Pá: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, So a Ne: zavřeno

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.kvi.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.


Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu K + V Interier nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.


Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi K + V Interier a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku selhání lidského faktoru, či chyby interního informačního systému K + V Interier. K + V Interier v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. K + V Interier si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

a. prostřednictvím elektronického obchodu www.kvi.cz (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese sk@kvi.cz  
c. osobně v provozovně K + V Interier;


Objednávky přímo v naší pobočce lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes telefonní číslo: 608 333 688 od 08:00 do 17:00 hodin.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e- mailu, nebo telefonu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

K + V Interier akceptuje následující platební podmínky:

 

a. platba v hotovosti či kartou při vyzvednutí na provozovně;
b. platba předem bankovním převodem;
c. na dobírku (po domluvě)


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví K + V Interier, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze zpětně měnit po odeslání objednávky.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání


K + V Interier zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 

a. osobní odběr;
b. doprava po Č. Budějovicích vlastním vozidlem (zdarma);
c. zasílání Českou poštou;
d. doprava po ČR vlastním vozidlem (dle domluvy);


Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému K + V Interier nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

2. Ostatní podmínky


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sh@kvi.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou K + V Interier. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však K + V Interier možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem K + V Interier a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Odpovědnost za škody

Prodávající upozorňuje, že informace zveřejněné na stránkách www.kvi.cz jsou částečně přebírané od třetích stran (dodavatelé, výrobci apod.). Provedení, rozměry, váha, objem a ostatní údaje uvedené u jednotlivých produktů v elektronickém obchodě jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů dodavatelů a výrobců zboží.
Prodávající stejně jako výrobci zboží jsou oprávněni pozměnit výrobek nebo jeho části bez předchozího upozornění.
Snahou a prioritou prodávajícího je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů a tyto informace neustále aktualizovat.


Informace uvedené na internetových stránkách prodávajícího nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro určitý konkrétní účel. Tyto informace mohou obsahovat věcné a technické chyby a nepřesnosti, za které prodávající neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené.


Prodávající nenese vůči jiné straně žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné následné škody včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku.
Fotografie produktů mohou být ilustrační, stejně jako jejich barevné podání. Zobrazené barvy látek, odstínů moření, barvy plastů, detaily povrchů apod. nemusí odpovídat skutečnosti, kterou může ovlivňovat typ monitoru, jeho nastavení apod. Většina podstatných údajů je uvedena v popiscích výrobků. Fyzické vzorky potahových látek, moření dřeva, povrchové úpravy materiálů apod. jsou většinou k dispozici v provozovně prodávajícího.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi K + V Interier a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak K + V Interier doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat K + V Interier pro vyřešení nastalé situace.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách K + V Interier nebo elektronicky na www.kvi.cz.